ဘိုဖြူ ၊ မီမီဝင်းဖေ (Bo Phyu,Mie Mie Win Pe) – လွန်ဆန်နိုင်မလားအချစ်